थारु राष्ट्रिय दैनिक
भाषा, संस्कृति ओ समाचारमूलक पत्रिका
[ थारु सम्बत १८ जेठ २६४७, बिफे ]
[ वि.सं १८ जेष्ठ २०८०, बिहीबार ]
[ 01 Jun 2023, Thursday ]
‘ सत्य घटनाम आधारित बटकोही ’

लौव दुल्हा

पहुरा | १७ आश्विन २०७७, शनिबार
लौव दुल्हा

खन्टुराम बिहान्नी आफन डाईकठे गइल । बगालमसे छुटल भुलाइल चिङ्नी जसिक सुरक्षित स्थान खोज्ठ ओसहख खन्टुराम आफन घर गइल । खन्टुरामके डाई चुल्हाम टिनक अढन डोस्ल रलहिस् । आघक दिनठेसे हेराइल छावा टुप्लुक घरम देख्टिकी डाईह खुशी निहुइना बात निरहल । छावाह देख्टिकि “काहाँ रलहे छावा ? रातभर खोज्ली ।”

“मामक घर दादुठे सुत्नु डाई ”

खन्टुरामके मन त रलहिस् कि डाईह कर्रसे गर्याउ । टुन्हक कारणले महीह भाग्ख जाइ परल, नुक परल, भुख मुव परल । म्वार भविष्यसे टुह्र खेल्लो । दस वर्षक छावक भावनासे खेल्लो । मही एक तालफे निपुछ्लो । म्वार जिन्गीक निर्णय टुह्र कर्लो । म्वार इच्छा, चाहाना, भावना के बुझी ? डाई बाबा दुनुजन भोक्टीक, खोन्ढोक जारम भुलल बाटो । एक खोर्या जारम छाई देठो । उमेर निपुगल लर्कहन्क भ्वाज बिया कर खोज्ठो ? खन्टुरामके मनम अनेकन प्रश्न रलहिस् । तर कह निस्याकल । उ चामचिम रहगैल । ढरढर आँखिमसे आँस गिर लग्लिस् ।

“भुख लाग ठुइ छावा एक ढेल्की भात पकाडेहटु खा”– डाई कलिस् ।

खन्टुरामह भुख फे लागल रलहिस् । कुपुर कुपुर पकाइल भात खाइल । पानी पियल । ओकर मन फाटल रलहिस् । मन जरल रलहिस् । उ निस्प्राण हुइल रह । बैरागले भरल मन रलहिस् । बन जरट सब कुइ देख्ठ, मन जरट कुइ निदेख्ठ कहसक आघक दिन हुइलक घटना, परिघटना वाकर मनम, दिमागम फनफनी घुम्टी रलहिस् । घरसे बरे दुर जाख जाहा परिचित मनै नाहुइट ओसिन ठाउँ जाख बैसु, कि मरजाउ कनासक फे लागल रलहिस् । बिचरा लर्का मनै कहाँ जाइ । घर छोर्क भागु त काहाँ भागु ? निभागु त पिर व्यथा सहना बाहेक और विकल्प निरलहिस् । गाउँम सबजन खिझोइना । “ ओहेरो लौव दुल्हा आइटा । काल्ह खन्टुरामके त ठकौनी खइलिस् । आब त भ्वाज कैदिहिस् । आफन जन्नी (दुल्ही) ह देख्ल बाटे रै ? जन्नीक बाफ लगहिस् त कालपरौ ज्वान होजाई ।” वाकर मनक बात, मनोविज्ञान बुझ्दिहुइया किउ निरलहिस् । गाउँक लर्कापर्का, ज्वान ज्वान ठरेन, बुह्रोन सबजन वास्तविक नाउ खन्टुराम कह छोर्क लौव दुल्हा कहिस् । ओहमार उही अक्कहले रनास लागिस् । बिचरा पकाइल भात खाख संग पहर्ना गोचा देवीरामकठे गैल । देवीराम उप्रक अट्वाम रह । उ कापीम चित्र बनाइटह ।

“ओइ खन्टुराम कहोर्से अइलो ? यहर खट्याम बैठो । ” देवीराम बोल्टी इसारा कर्लिस् ।

“का कहु गोचा म्वार जिन्गी त बर्बाद होगिल, यार । बन्टहोक कलक बात एकदम सही रलक देवीराम । मै त नुकाचोरी ठागल हुइ कहटनहु , ओस्ट खिझ्वाइठुइ कहटनहु तर सत्य रलक । मै त आप स्कुल पह्र छोरदेहम । स्कुलिक सब संघरेन्,मस्टर्वा, मस्टर्नेन् थाहा पैही त खिझोही ।” बुँदुरसे आँस गिराइल, खन्टुराम ।

“ओसिख नाकहो गोचा, यी बातक सामना हम्र दुनुजन मिल्क कर्बी । मै टुहिनह साथ देहम । टुहार अत्रा मजा पह्राइ बा । किलासम जैह्या फे फस्ट मर्ठो । टु त पाछ भविष्यम बरा मनैया बनसेक्बो । ”
“खै आज स्कुल जाउ कि निजाउ ।” मन मर्ल खन्टुराम ब्वालल् ।

“काल्ह काहाँ नुक्लो टुहिन त रातिक १२ बजे लाग खोज्टी रलह ।”

“ काहाँ रहम गोचा । सन्झ्याख खोल्ह्वासे अइनु त घरम चहलपहल देख्नु । मन ढसाकसे करल । दिन्ख बन्टहोक कलक बात सम्झनु । गाउँक टर्ना अड्रिक, बुह्र्वा अड्रिक सब खिझ्वाइ लग्ल । लौव दुल्हा आइल , लौव दुल्हा आइल कैक । ओठेसे सरासर घर भित्तर गैनु । डाईसे पुछ्नु –मही काखर लौव दुल्हा कहट डाई ? आज ट्वार ठकौनी खाइट का । ठकौनी कलक का हो ? डाई –“ छि अत्र फे निजानठ यी लौरा । ठकौनी कलक भ्वाज करक लाग छाई देली कैक पक्कापक्की कर्ना हो । भ्वाज कर्नासे आघ ठकौनी खैठ का दुल्ही घरक ओहर्से । ” अत्रा बात सुन्टी कि म्वार मनम छटपटवन हुइ लागल । घरम नाबैठ्ख खेट्वाओर जाख आरिक मेर्वाओहर नुक्नु । पाछ रात हुइ लागल त बासक घारीम नुक्नु । बासमफे डर लागल पाछ गोठ्वाम जाक नुक्नु । लाइट बारबार ख्वाज लग्ल त टिक्रा गाउँक मामा घरक दादुठे गिनु, गोचा । मही त मुनासकेल लागट ।”–खन्टुराम कहल ।

“असिन बात नाबट्वाउ गोचा । हम्र त पहर्ख कुछ कर परठ । असिन रुढिबादी हटैना हो । आब मै कल्वा खाख गौह्री डिह्वाठे अस्या लगम । टु फे खाए जाउ । सँग स्कुल ज्रैबी । ”

खन्टुराम दौरटी घर जाइठ । भात खाइठ । जाङ्घ्या ओ सर्ट घालट । झ्वालावाला लेक स्कुल जाइठ । स्कुल जैना डग्रीम कालु, जग्गु, ढेल्कु, सुन्द्रा, दिब्वा, सुख्ली, पोकली, गुल्या, क्वारी ढेर जहनसे भ्याट हुइठिस् ।

जग्गु–“खन्टुराम त दुल्हा हुइना हुइल यार । यकर त आप भ्वाज होजिहिस् । जन्नीकसँग सुत पइना हुइल । क्या मजा लगहिस् नारै सुन्द्रा ।” सुन्द्रा हुक्का भर्टी –“ हो त नि ” ट्वार डाई बाबन त मान परठ यार । क्या खतरा रलक । ट्वार दादु दिदी रति रति फे सबसे छोट्का छावकठेसे सुरु करल । हाहाहाहा कति गलल्लसे सबजन हस्ठ ।

खन्टुराम चामचिम चिमाइल रहठ । का कहु का कहु मनम खेल्ठिस् । बिचारक ठकौनी खैलक कारण उ सबजहनसे कह्वा पाइठ । ओह ब्यालाम वाकर मनक एकठो जुक्ति फुर्ठिस् । उ आफन बचाउ करक लाग सक्कु दोष आफन ठुलक छावकम सारठ ।

“ठकौनी खैल त का मै घरम निरनहु । बरापुक छावक दिब्वा ढ्वाक लागल रह । ओह लि ।”
“ह त नि यार खन्ट्या ठिक कहल र्रै ।”– ढेल्कु वाकर बातम साथ देठिस् ।

ठकौनीक पोक्या दिब्वोकम अइलिस् । खन्टुराम भग्लक कारण वाकर सटाहा दुल्लह विधि पुगैना काम अर्थात ढ्वाग सलाम लग्ना काम ओह दिब्वाह करैल रलहिस् । उही पर्लिस् आपत । खन्टुरामह जहाँ जहाँ खिझ्वाइस् । वहाँ वहाँ आफन बचाउ कर्टी सारा दोष दिब्वोकम सार । स्कुलिम फे खन्टुरामके ठकौनी खैलक बात फैल सेक्ल रह । स्कुलिक मस्टरोन फे नयाँ ब्याउलो कैक खिझ्वाइ लग्लिस् ।

”तेरो बाले तेरो लागि ब्याउली खोज्याछन् रे नि । अब त बिया गर्ने भइस् । के पढ्लास् ।”– एकठो मस्टर्वा कलिस् । हाजिरी कर ब्याला असिन बात मस्टर्वा कति कि सारा विद्यार्थी लौव दुल्हा, लौव दुल्हा कैक खिझोइ लग्ठिस् । उही निमजा लग्लिस् । किही किहीसे झग्रा कर्ना हो । बिचरा हटल गिद्रासक चामचिम क्वाठमसे नै निक्रल । एक ताल आफन डाईबाबाप्रति रिस उठ्लिस् । दुदुठो दादु, दिदी रति रति म्वार ठकौनी खैना का चुर्चुरी परल हुइहिन् । लौव पटोइह्या म्वार लाग हुइन कि घरक लाग यी बात समेत छुट्याइ निसेक्ना खन्टुरामह डाईबाबाप्रति सिरकेल उठिस् । सकट चलट त जाख मारदिउ कि, काट् दिउ कि कना कनासक मनम अइलिस् तर उ छोट रह जम्मा दस वर्षक वाकर रुइना बाहेक और उपाय निरलहिस् ।

”सर खन्टुरामलाई लौव दुल्हा , लौव दुल्हा कैक सबजन खिझ्वाटिस् ओहमार त क्वाठम रुइटा” कैक मस्टर्वाह देवीराम जनाइट ।

”ल हिड को को हुन् भन् ।” कटि बलबहादुर मस्टर्वा क्वाठम पैसल । सबजान चामचिम हुइल । “खन्टुरामलाई किन गिज्याको त्यसरी साथीको मन दुखाउने होइन । अबदेखि गिज्याको कुरा थाहा पाए भने । पिटाइ खान्छौ । ” कैक हप्काख मस्टर्वा चलजाइठ । खन्टुराम दान्चे राहात महसुस करठ । लेकिन उ घटनाले बार बार प्रताडित हुइटी रहठ ।

स्कुलके बिदा हुइठिस् । डग्रीम जग्गु,कालु, दिब्वा, सुन्द्रा आघ आघ जिठ । देवीराम ओ खन्टुराम पाछ पाछ जिठ । डग्रीम जग्गु ओ सुन्द्रा स्कुलमसे चोर्ख लैगिलक चकले डग्रीम “लौव दुल्हा खन्ट्या” कैक लिख्ठ । देवीराम उ अक्षर मेटाइट । दुनुजन एघचिक डग्रीम बैठ्ठ ।

”यार, म्वार डाईबाबा त गवार हुइट । एकठो पाँच पैसक बुद्धि निहुटिन् । म्वार जीवन बर्बाद कैक छोर्ल । आब यी ठाउँम निबैठम गोचा । सारा गाउँक लर्का फे खिझोइना । स्कुलम फेन खिझ्वोइना मै कसिक पह्र सेकम । मही त रुइनासकेल लागठ ,गोचा ।”

”असिन बात नाबट्वाउ यार म्वार गोचा कलक टुह हुइटो । बरु आपसे और संघरेनसे निबोल्ना हो ”–देवीराम कहट ।

हटल मुर्घीसक खन्टुराम घर आइठ । वाकर अन्हार अजरार निहुइटिस् । भित्तर झ्वाला फाकठ । एकोहोरो ट्वाल्ल पर्ख हेर्टिरहठ । गाउँक लर्कनसँग ख्याल फे निजाइठ । घरसे बाहार निक्रटी कि बुह्राइलसे लर्कासम सबजन लौव दुल्हा कह लग्ठिस् । मानौ वाकर नाउ निहुइस् । गाउँभर वाकर नाउ परिवर्तन हुइल बातिस् लौव दुल्हा । ओह ब्याला वाकर बरापुक छावा दिब्वा आइठ ।

“रै खन्ट्या एघचिक बाँसओर जाई, एकठो काम बा” मन नालाग नालाग बाँसओर दिब्वोकसंग जाइठ ।

“ का कहटे ?”

खन्टुरामके छाती पकर्ख “ माचिक्ने रण्डिक लर्का स्कुल जाइब्याला का कलहे ?मै ढ्वाग निलग्नु ।

म्वार सटाहा दिब्वा ढ्वाग लागल रह ओह भ्वाज करि । काखर कले ? गाउँम सबजन मही खन्टुरामके जन्नी लेबे । लौव दुल्हा त तैँ हुइले कहट ।” दुई बाक्सिङ कन्पट्टिम मर्ठिस् । आबसे कबे कलसे ट्वार दाँत टुरदेहम बुझ्ले । आबसे कबे कि नाइ ? कसम खा । ”

“डाईलेहे आपसे निकहम दादु ।” बिचरा कसम खैना बाहेक और उपाय निरलहिस् । खन्टुराम ओठे रुइठ । मनम त पीडा रलहिस् रलहिस् । बरापुक छावासे फे पिट्वा पइलक कारण कन्पट्टिक लाल हुइल रलहिस् । मन मर्ल घर आइठ । उ आफन उपर हुइलक अन्याय, पिटाइ, खिझ्वापैलक पिडा कुहिनसे फे निकहट । सब लर्का त आफन पिर दुख, झग्रा झाटी हुइलक डाई बाबकठे कठ तर वाकर डाईबाबक कारणसे नै उ पीडित रह । सन्झ्या हुइट । सबजन बेरी खैठ । उ फे सुत जाइठ । आधा रातसम वाकर मनम अनेक बात खेल्ठिस् । दिनभरिक बात समझ्ख रुइट । आँखिक आँसले वाकर हाठक सिरानी धरल बौल्हा भिज्ठिस् । वाकर मद्वा बाबा भर्खर पहर्टी रलक छावक ठकौनी खैलक समचार रानपासम फैलल रह । मानसिक पीडा त खन्टुरामह परल रलहिस् ।

बिहान्नी उ आफन मन मिल्ना गोचा देवीरामकठे जाइठ ।

“मै त आबसे स्कुल नैजइम गोचा । टु मजासे परहो । सायद लिख्ना पहर्ना म्वार भाग्यम निहो । घर रहम त म्वार भ्वाज कैदिही । म्वार जिन्गी बर्बाद होजाई । ओहकारण घर छोर्ख जाइटु । कुहिन फे नाकहो । ”

“काहाँ जाइटो ? गोचा ।” देवीराम पुलुक्क हेर्टी ।

“ खै काहाँ हुइट । म्वार भाग्य काहाँ पुगाइट । मै टुहिन चिठी पठैबु, गोचा…… ”

जय गुर्बाबा !

(लेखक थारु कल्याण कारिणी सभा, शाखा सुर्खेतके सल्लाहकार हुइट ।)

जनाअवजको टिप्पणीहरू