थारु राष्ट्रिय दैनिक
भाषा, संस्कृति ओ समाचारमूलक पत्रिका
[ थारु सम्बत ०८ कुँवार २६४५, शुक्कर ]
[ वि.सं ८ आश्विन २०७८, शुक्रबार ]
[ 24 Sep 2021, Friday ]
‘ लघु खिस्सा ’

अट्वारि

पहुरा | २६ भाद्र २०७८, शनिबार
अट्वारि

रानी व राजु डिडि भैया हुइट । हुँक्र बहुट मिलँट । सँग स्कुल जाइँट, सँग घर आइँट । आपन अङ्नम खोल्टि खान्क घोरबासा संग ख्यालँट । अट्रासम हुक्र एकऔर जाहन मैयाँ करँट । रानी नि आइल म राजु भाट निखाए । रानी फे ओसहँक करि ।

हुकहिन डुनु जाहिन आपन टिउहारसे और जान्हँक मजा लागिन । अस्टिम्कि, अट्वारि मनाइक छ्वारक तिज मनाइट । डेवारिम भाइ टीका लगाइट । समय बिट्टि गिल । रानीक फे भ्वाज हुइलन । कुछ बरस पाछ राजु फे भ्वाज कै ढारल ।

भ्वाज कर्लक ड्वासर सल्वा बल्ल रानी ह अस्टिम्कि रनास लग्लिन । अस्टिम्कि टिक्ना न मजा लग्लिन । ड्वासर डिन अस्टिम्कि पुहाए गिल म झन मजा लग्लिन ।

डुइ अठ्वार पाछ अट्वारि रह । रानी आपन घरम सक्कु सामा करट डेख्लि । रोटि पकैना पिठा पिसाइट, मच्छि मारट ।

करट करट अट्वार आइल । अट्वार क सब्ज भुँख्ल रल । अन्डिक, गोहुँक टेलार रोटि पाकल । टब ड्वासर डिन सोम्मार क डाडुभैया मनै भ्वाज करल आपन डिडिबाबुक घर अग्रासन डिह जाइ लग्ल ।

रानीक साँस्सा छुट लग्लिन । एकघनि पाछ हुकाहार जेठिन्नेक भैया अइलिन । छिट्निम रोटि, सिकार, क्यारा, अम्रुट, खिरा, भाट, केराउक गुडा लेक ।

आपन डिडि ह ढ्वाग लग्लिन । एकघनि पाछ डिउह्रार कोन्टि लैगिलि व सिकार भाट डेलि । बेँर्रिम बैस्क आपन भैयक लन्लक भाट रोटि खाइ लग्लि । आपन भैयक म उज्जर टीका लगाडेलि ।

रानी जुन्हुँक और कोन्टिसे सक्कुचाज ह्यारटलहि । मोबाइलिक प्रोफाइल म अमेरिका रलक आपन भैयक फोटुँ डेख्लि । हुँकाहार आँखिमसे डुइ बुन आँस गिस्लिन ।

जनाअवजको टिप्पणीहरू